Denzitometria

Denzitometria je zobrazovacia metóda na meranie hustoty kostnej hmoty. Pomocou vyšetrenia denzitometrom je možné zistiť diagnózu osteoporózy i stupeň rednutia kosti a následne odporučiť vhodnú liečbu.

Na opakované meranie je nutné používať ten istý prístroj! V opačnom prípade výrazne narastá chyba hodnotenia, a je potrebné predĺžiť interval medzi meraniami na zaznamenanie signifikantnej zmeny!

Denzitometrické vyšetrenie je finančne veľmi náročné a preto sa vykonáva len v odôvodnených prípadoch, resp. len na základe prísne vymedzených indikačných kritérií. Denzitometrické vyšetrenie indikuje priamo odborný lekár s osteologickým zameraním /ortopéd, reumatológ, endokrinológ/. Lekári iných odborností môžu odosielať pacientov k vyšetreniu a zváženiu indikácie na denzitometriu na našu ortopedickú ambulanciu.

ŽIADANKA NA DENZITOMETRICKÉ VYŠETRENIE NA STIAHNUTIE
PRE INDIKUJÚCEHO LEKÁRA TU

Denzitometrické vyšetrenie je neinvazívne, bezbolestné a rýchle. V súčasnosti je zlatým štandardom diagnostiky osteoporózy. U väčšiny prístrojov sa meria stupeň absorpcie rtg lúčov po prechode kostným tkanivom. Na rozdiel od bežného rtg snímkovania je dávka ožiarenia zanedbateľná a vyšetrenia sa netreba obávať (s výnimkou tehotných žien!). Hustota kostí sa meria v miestach najčastejších zlomenín, t.j. driekové stavce, horný koniec stehennej kosti a v oblasti predlaktia. Výsledkom denzitometrického vyšetrenia je hustota kostného tkaniva vyjadrená v g/cm2 ale najmä smerodajné odchýlky – T a Z skóre, ktoré porovnávajú nameranú hodnotu kostnej hustoty s kontrolnou skupinou.

Software je aplikovateľný ako u dospelých tak aj u detí. Podľa výsledku sa meranie klasifikuje do troch kategórií: norma, osteopénia a osteoporóza.

Opakované meranie kostnej hustoty slúži na monitorovanie priebehu strát kostnej hmoty u neliečených pacientov, ako aj na monitorovanie odpovede na liečbu. Kontrolné meranie by sa malo robiť, pokiaľ očakávaná zmena kostnej hustoty dosahuje alebo prevyšuje hodnotu najnižšej signifikantnej zmeny (LSC) stanovenej na danom pracovisku.

Denzitometria znamená v diagnostike veľký pokrok, ale je len pomocným vyšetrením. Pre určenie diagnózy je dôležité aj starostlivé odobratie anamnézy, klinické a laboratórne vyšetrenie. Naša denzitometrická ambulancia je vybavená špičkovým celotelovým denzitometrom Hologic Horizon Wi. Ako jediné pracovisko v Bardejove využívame aj software TBS iNsight na zhodnotenie mikroarchitektúry kosti.

DOPLNKOVÉ DENZITOMETRICKÉ VYŠETRENIA

– nie sú hradené zo zdravotného poistenia (cena vyšetrení podľa aktuálneho cenníka)

TBS (trabekulárne kostné skóre) - vyšetrenie mikroarchitektúry kosti

Vyšetrenie mikroarchitektúry kosti je kvalitatívne vyšetrenie kosti, pri ktorom sa posudzuje početnosť, hustota a vzájomné prepojenie kostných trámcov. Ak je hodnota TBS nízka, znamená to, že kostné trámce sú porušené, priestory medzi trámcami sú väčšie a zvyšuje sa riziko vzniku zlomenín. Zlomeniny stavcov sa netýkajú len pacientov, ktorých hustota kosti je na úrovni osteoporózy. Viac ako polovica žien, ktoré utrpia zlomeninu stavca, má hodnoty kostnej denzity (BMD) len v pásme osteopénie. Pridaním TBS k štandardnému meraniu hustoty kosti u pacientok s osteopéniou je možné lepšie predpovedať riziko zlomenín, zachytiť viac rizikových pacientok a skôr nasadiť adekvátnu liečbu. Stanovenie TBS má veľký význam tiež u pacientov so sekundárnou osteoporózou – u diabetikov II.typu, pacientov s hyperparatyreózou, hypertyreózou a u pacientov užívajúcich glokortikoidy.

Laterálny morfometrickýsken – bočný sken chrbtice

Vyšetrenie je zamerané na hodnotenie deformít stavcov. Doplnenie tohto vyšetrenia má význam najmä u pacientok s nízkymi hodnotami BMI, pri zvýraznení hrudnej kyfózy, ako aj u pacientok so zníženými hodnotami trabekulárneho kostného skóre (TBS). V týchto prípadoch môže bočný sken chrbtice odhaliť asymptomatickú zlomeninu stavcaaj napriek tomu, že štandardným denzitometrickým vyšetrením je zistená kostná denzita len v pásme osteopénie. Výhodou tohto vyšetrenia je, že pacient je vystavený menšej dávke žiarenianež pri konvenčných röntgenových snímkach hrudnej a driekovej chrbtice.

Body Composition – meranie telesného zloženia

Stanovenie vybraných parametrov zloženia tela (svalstvo, tuk a ich vzájomný pomer v rôznych častiach tela). Bežne používané hodnotenia na výpočet ideálnej hmotnosti človeka, vrátane BMI, nedokážu určiť pomer svalovej hmoty k tuku. Človek môže mať „nadváhu“, ktorá však nemusí byť spôsobená vysokým podielom tuku, alebo môže mať číselne ideálnu hmotnosť, ale v skutočnosti môže mať problém so zložením tela.

Meranie zloženia tela nám umožňuje presne určiť rôzne proporcie nášho tela: tuk, chudé tkanivo (svalstvo) a kosti. Pomocou denzitometrie je možné zmerať tuk celého tela a tiež jeho regionálne rozloženie (trup, horné a dolné končatiny). Menšie množstvo a podiel svalstva so zvýšeným podielom tuku vedie k zníženej svalovej výkonnosti a zvyšuje sa riziko pádov, a teda aj riziko vzniku zlomenín.

Zlé zloženie tela (predovšetkým príliš veľa telesného tuku na nesprávnych miestach), prispieva k rozvoju niektorých chorôb. Je dokázané, že najmä tuk v centrálnej časti brucha známy ako viscerálne tukové tkanivo, je užitočným prediktorom budúcej cukrovky, srdcového infarktu a mozgovej príhody.

Opakovaným vyšetrením s časovým odstupom je možné presne zmerať zmeny svalstva a tuku a tým kvantitatívne posúdiť efekt pohybovej aktivity. Toto vyšetrenie poskytuje tiež najlepšie riešenie pre ľudí, ktorí chcú mať veľmi presné informácie o zložení svojho tela, napríklad pri kondičných tréningoch alebo programoch na chudnutie.